Innovative nybygg og fornybar energi til Moholt studentby

En har fått tilskudd fra Enova til å bygge et innovativt og energieffektivt bydelsbibliotek/aktivitetshus i forbindelse med Moholt Studentby. I tillegg innbefatter prosjektet termisk energiforsyning for alle nybyggene på Moholt studentby. Det vil si 5 blokker av 9 etasjer, en stor barnehage og ovennevnte bibliotek/aktivitetshus. Termisk energi produseres i områdets nærvarmesentral. Nærvarmesentralen består av en varmepumpeløsning basert på geotermisk energi og dynamisk gjenvinning fra varmeoverskudd i byggene ventilasjon) samt fra gråvannet. Det er også installert solfangere på barnehagens tak. I tillegg er det gjort flere tiltak som legger til rette for at nærvarmesentralen skal få gode driftsforhold. Nærvarmesentralen skal forsyne alle nybygg med termisk energi (tappevann, ventilasjon, snøsmelt, P-kjeller) samt levere termisk energi til forvarming tappevann i deler av eksisterende (gammel) bygningsmasse på Moholt.

Prosjekteier

SIT Geovarme AS

Oversiktsbilde over noen av de nye «tårnene» (byggene) som energisentralen skal forsyne. Alle bygg har passivhusstandard og er bygd i massivtre. Foto: Thomas Bekkavik

Varmesentral som skal forsyne hele området Moholt studentby med termisk varme. I første omgang den nye bygningsmassen, deretter også eksisterende bygningsmasse. Bilde viser montering av varmesentralen. Denne vil få glassvegger og plasseres sentralt på Moholt allmenning. Skal benyttes som både demoanlegg og kan også benyttes til undervisning både på stedet og ved klasseromsundervisning. Foto: Basmo, 2Media.

Teknologileverandører

 • TEMPERO Energitjenester AS
 • AF Energi & Miljøteknikk AS, Rabtherm AG
 • SGP
 • Rototec AS
 • Sweco
 • Betonmast

Teknologisk innovasjon

 • Helhetlig energiløsning (områdetenking)
 • Solfangere. Gjenvinning varme fra spillvarme gråvann, frikjøling/gjenvinning internlaster via ventilasjon, lagring av varme
 • Romstyringslogikk, solavskjermingen integrert med byggets oppvarmingssystem.
 • Leverer energi fra områdets varmesentral til eksisterende bebyggelse på Moholt studentby,

Kompetanseutvikling

 • Kompetanseutvikling hos prosjekteringsgruppen og deltagende entreprenør
 • Energisentral klargjort for bruk i undervisningsøyemed, med mulighet til å koble seg direkte inn på styringssystemer fra klasserom.

Realisert spredning av teknologi

 • Et av de første anleggene i Norge med område som fokus når man planla byggenes energiforsyning med fokus på 50% reduserte klimagassutslipp.

Videre utvikling og videre spredning

 • De løsninger som er valgt har nasjonalt potensiale. Likeledes har prosjektet gitt Sits egen organisasjon kunnskap om hvordan en kan bygge klimavennlige studentboliger innenfor de økonomiske rammer som eksisterer.