Utlysningstekst - Støtte til landstrøm

Innledning

Økt tilgjengelighet til landstrøm i relevante havner vil bidra til at skip bygges – eller ombygges så de er tilrettelagt for tilkobling, men dette er en endringsprosess som vil gå gradvis og kan ta tid. Enova vektlegger derfor langsiktig potensial for bruk av landstrøm i denne utlysningen, basert på antall fartøy som anløper havnene, hvilket effektbehov de har og hvor lenge de ligger til kai. Det vil ikke være en forutsetning at skipene pr i dag er tilrettelagt for landstrøm.

Programmet vil komme med regelmessige utlysninger, i utgangspunktet halvårlig, men utlysningstakten vil kunne tilpasses responsen i markedet. Ombygging av skip så de kan kobles til landstrøm kan søke støtte under Enovas program Støtte til energitiltak i skip.

Spørsmål knyttet til programutlysningen skal stilles til Enova på landstrom@enova.no. Spørsmål og svar, samt supplerende opplysninger som er relevante for andre søkere vil fortløpende offentliggjøres på enova.no/landstrom.

Hva vil vi oppnå med programmet?

De overordnede målsetningene for programmet er å legge til rette for markedsendringer innen landstrøminfrastruktur. Programmet skal bidra til økt utbygging av landstrøminfrastruktur, derigjennom økt bruk av landstrøm og økt energieffektivitet og reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. For å realisere dette tilbyr vi investeringsstøtte til etablering av landstrømanlegg i norske havner.

Er dere i målgruppen?

Målgruppen er aktører som vil etablere landstrømanlegg i norske havner. Dette kan være havne-eiere, men også andre aktører som ønsker å etablere forretningsmodeller knyttet til utbygging eller drift av landstrømanlegg.

Søkere kan samarbeide og det vil være mulig å søke samlet for flere havner eller samlet om flere anlegg i samme havn.

Søkere må være registrert i norsk foretaksregister.

Frister og tidsplan

Søknadsfrist er 3. februar 2016. Avhengig av søknadsmengde og hvilke avklaringsbehov som oppstår vil vi normalt kunne gi tilsagn i løpet av 6-8 uker etter søknadsfristen. Dersom Enova må etterspørre dokumentasjon eller har behov for utfyllende opplysninger, vil behandlingsperioden kunne forlenges. Anleggene skal være ferdig utbygd og i drift innen 1. juli 2017.

Tildelingskriterier

Ikke alle søkere vil kunne motta støtte, og de søknader som tilfredsstiller programmets krav vil prioriteres etter hvor høyt tilskuddsbeløp det søkes om pr kWh-potensial. Jo lavere brøk, jo høyere prioriteres søknaden.

kWh-potensial vil beregnes som effektbehov pr skip * fartøyenes potensielle tilkoblingstid i havn, summert for alle skipsanløp av relevante fartøy i løpet av ett år. Om det også er potensial for å koble til mobile oljeplattformer og lignende kan de også regnes inn i kWh-potensialet.

Elementene er definert som følger:

 1. Med effektbehov menes normalt skipenes installerte generatoreffekt multiplisert med korreksjonsfaktorer som beskrevet i vedlegg 1. Om det finnes en mer spesifikk oversikt over skipenes effektbehov kan denne benyttes
 2. Med skipsanløp av relevante fartøy menes normalt de skip som anløper havnen i løpet av 2015 og som kan betjenes av det eller de landstrømanlegg det søkes støtte til. Ved en vurdering av hvilke skip som kan betjenes av anlegget vil søker måtte ta utgangspunkt i skipenes effektbehov, relevant landstrømstandard (se nedenfor) og hvilke skip som kan betjenes av den/de relevante kaiplassene. Det kan brukes annet statistikkgrunnlag enn skipsanløp i løpet av 2015 om det gir en bedre fremstilling av fremtidig potensial
 3. Med fartøyenes potensielle tilkoblingstid i havn menes normalt fartøyenes liggetid i havn, fratrukket ½ time. Om anlegget vil være tilpasset fartøy med dokumentert kortere tilkoblingstid, kan andre anslag over tilkoblingstid benyttes

Statistikkgrunnlag må dokumenteres og Enova vil kunne etterspørre utfyllende dokumentasjon og kvalitetssikre og endre anslagene.

Jo høyere fleksibilitet som bygges inn i anlegget, jo større kWh-potensial kan beregnes. Fleksibilitet kan være knyttet til valg av teknisk løsning og effektkapasitet som utvider antallet skip som kan betjenes. Anleggets fleksibilitet kan også økes ved valg av flyttbare enheter, fleksible kabelløsninger med mer som gjør at flere kaiposisjoner kan betjenes av anlegget.

Det er viktig at søknader likebehandles, og Enova vil kunne bearbeide og tilpasse innlevert tallgrunnlag i samarbeid med søker for å bidra til at søknadene blir sammenlignbare.

Betingelser for støtte og maksimale støtteandeler

Enova kan dekke opptil 100 % av godkjente investeringskostnader. Driftskostnader dekkes ikke.

Enova gir investeringsstøtte til prosjekter som er avhengige av støtte for å bli realisert. Vi støtter ikke prosjekter som allerede er besluttet gjennomført eller igangsatt. Det er derfor viktig at dere sender inn søknaden før investeringsbeslutning er tatt.

Støtte utbetales etterskuddsvis hver sjette måned opp til totalt 50 % av støttebeløpet. Resterende beløp vil utbetales når landstrømanlegget er ferdigstilt og i drift. Dersom leveranseforpliktelser brytes i utbyggings- eller driftsperioden, kan Enova kreve å få tilbakebetalt hele eller deler av støttebeløpet. Du kan lese mer om betingelsene rundt tilskudd i Generelle regler for tilskudd fra Energifondet.

Krav til landstrømanleggene

Det står søker fritt å spesifisere anleggene, så lenge de tilfredsstiller standardene nedenfor:

 1. Høyspentanlegg skal tilfredsstille NEK IEC/ISO/IEEE 80005-1, Utility connections in port - Part 1: High Voltage Shore Connection (HVSC) Systems - General requirements
 2. Lavspentanlegg skal tilfredsstille NEK IEC/PAS 80005-3 Utility connections in port - Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems - General requirements

Landstrømstandardene er under kontinuerlig utvikling, og det er søkers ansvar til enhver tid å forholde seg til standardene slik de fremstår som utgitt og offentlig tilgjengelige.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde nødvendig informasjon for at Enova skal kunne vurdere om programmets krav er oppfylt. Leveransebeskrivelsen skal inneholde teknisk beskrivelse av anleggene med tilhørende systemer og en beskrivelse av deres plassering. En utfyllende spesifisering av tekniske krav, krav til driftsperioden og kvalifikasjonskrav er vedlagt nederst i programbeskrivelsen.

Investeringskostnader skal spesifiseres i følgende kostnadsposter:

 • Prosjekteringskostnader
 • Kjøp og montering av utstyr til landstrømanlegget
 • Kommunikasjons- og betalingsløsninger
 • Kabelframføring og oppgradering eller etablering av nødvendig transformator
 • Skilting og oppmerking, samt nødvendig beskyttelse mot påkjørsel, vann og vind
 • Øvrige kostnader (spesifiser)

Innsendelse av søknaden

Søknaden sender dere inn via vårt elektroniske søknads- og rapporteringssenter som dere finner på www.enova.no om kort tid.

Velg skjema knyttet til programmet "Støtte til landstrøm".

Obligatoriske vedlegg

I tillegg til elektronisk søknadsskjema skal dere laste opp alle nødvendige vedlegg for å tilfredsstille dokumentasjonkravene til søknaden.

Vår behandling av søknaden

Spørsmål knyttet til programutlysningen skal stilles til Enova på landstrom@enova.no. Spørsmål og svar, samt supplerende opplysninger som er relevante for andre søkere vil fortløpende offentliggjøres på www.enova.no/landstrom. Om du ønsker å få en varsling på e-post når ny informasjon legges ut, kan du melde din interesse på landstrom@enova.no.

All søknadsinformasjon vil bli behandlet fortrolig. Prosjekter som får støtte vil i etterkant bli offentliggjort med navn på tilskuddsmottaker, en kort beskrivelse av landstrømanlegget og innvilget støttebeløp.

Søkeren er ansvarlig for å levere all dokumentasjon som etterspørres nedenfor som dokumentasjon for de krav som er stilt. Manglende dokumentasjon eller mangelfulle opplysninger kan føre til at søknaden blir avvist. Dersom vi vurderer det som nødvendig, vil vi kunne innhente tredjepartsverifiseringer av teknologi og løsninger samt juridiske og økonomiske forhold. En slik verifisering kan medføre ytterligere dokumentasjonskrav, kostnadene knyttet til tredjepartsverifiseringen dekkes av Enova.

Har dere søkt eller mottatt støtte fra Enova eller andre offentlige virkemiddelaktører?

Søker er forpliktet til å opplyse om det er søkt om støtte fra andre statlige ordninger til samme prosjekt. Dersom dette er tilfelle, må vi ta stilling til om samlet støttenivå vil ligge innenfor det lovlige støttenivået i statsstøtteregelverket.