Spørsmål og svar fra 7. utlysningsrunde

Om du ønsker å få en varsling på e-post når ny informasjon legges ut, kan du melde din interesse på landstrom@enova.no.

1. Er det mulig å søke om støtte til ladeanlegg?

Det er mulig å søke støtte om kombinasjonsanlegg for landstrøm/ladestrøm. Dersom dere planlegger et anlegg kun ment for lading, ta kontakt via landstrom@enova.no før søknaden sendes inn.

2. Kommer Enova med et eget program for ladeanlegg?
Vi går nå i gang med å evaluere dagens ordning for å vurdere hvordan vi best kan bidra til å bygge infrastrukturmarkedet fremover i retning av utslippsfri sjøfart.  Den sjuende utlysningsrunden som åpnet nå i januar 2019 kan derfor bli den siste runden i nåværende form, og det er for tidlig å si hvordan framtidige støttetilbud blir. 

3. Hvorfor kan dere ikke lenger støtte tilpassing av skip så de kan ta imot landstrøm?
Ombygging for å kunne benytte landstrøm er som oftest ikke veldig kostbart, og bør være lønnsomt for de fleste skip som anløper kaier med landstrømtilbud. Imidlertid kan vi fortsatt støtte ombygging til landstrøm i skip, men bare så lenge batteriinstallasjon også inngår. Dette følger av at vi i oktober 2018 spisset programtilbudet som tidligere het "Energi- og klimatiltak i skip" og døpte det om til "Elektrifisering av sjøtransport". Som et ledd i dette stiller vi altså krav til at installasjon av batterier må være en del av prosjektet. 

Å utvikle og ta i bruk utslippsfrie fremdriftssystemer og drivstoff er nødvendig i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Med den ledende posisjonen som norske rederier og norsk verfts- og leverandørindustri har globalt, er dette et område hvor Norge har et betydelig potensial for å kunne bidra til utvikling av ny teknologi og nye løsninger som også gir økt verdiskaping for Norge. Det er nå så høy aktivitet på batterifronten at Enova ønsker å prioritere slike tiltak for holde oppe momentumet i oppbyggingen av en norsk verdikjede på området.  

Skal bransjen være rustet for lavutslippssamfunnet, er vi avhengig av at aktørene strekker seg lenger i prosjektene sine. Da er det naturlig at rederne også må ta et ekstra steg for å nå opp i konkurransen om midlene til Enova.

4. Vi har en opplagsplass som ikke er i bruk da en ikke har landstrømsanlegg her. Det har vært en forutsetning å ha landstrøm til denne lokaliteten for at de skal kunne lagre skip her. Det har tidligere vært skip i opplag på denne plassen. Spørsmålet mitt blir da om en søknad om støtte til landstrømsanlegg for skip som ligger i opplag vil oppfylle de prinsipielle kravene i utlysningen, slik at søknaden blir med i videre vurderinger?

Enova legger ikke føringer for hvordan anlegget blir brukt i etterkant av investeringen. For søknaden om støtte godkjenner vi imidlertid ikke at skip i opplag blir brukt i grunnlaget for effektbehov. Bare skip i normal drift som har hatt anløp i havnen i løpet av 2018 blir vurdert.

5. Kan anløpsstatistikk fra 2017 benyttes når statistikk for 2018 ikke er tilgjengelig innen søknadsfristen?

I henhold til programkriteriene skal anløpsstatistikk fra 2018 benyttes. Dersom statistikkgrunnlag for skipsanløp 2017 ønskes benyttet, må dette særskilt begrunnes. Anløpsstatistikk trenger ikke nødvendigvis å følge kalenderåret dersom data mangler. 
Statistikk basert på deler av 2017 og 2018 kan godkjennes så lenge den viser anløp for 12 påfølgende måneder.

6. Er det tilstrekkelig med skipsnavn og ikke IMO nummer i anløpsstatistikk?
Nei, både skipsnavn og IMO nummer skal dokumenteres.

7. Metode 2 benyttes for beregning av kWh-potensial. Beregnet effektbehov blir da mest sannsynlig lavere enn opplyst fra rederiet. Dersom anleggets effekt dimensjoneres med utgangspunkt i behovene som beregnes ved hjelp av metode 2 vil anlegget bli underdimensjonert og skipene må benytte dieselmotorer likevel. Er det tilstrekkelig med en epost fra rederiet som dokumentasjon som bekrefter at effektbehovet er høyere enn det som fremkommer ved hjelp av metode 2?

Dersom opplysninger fra rederier om skipene foreligger bør disse og beregningsmetode 1 benyttes da denne gir mest realistiske svar. Dimensjonering av anlegget skal ikke ta utgangspunkt i teoretiske verdier beregnet ved hjelp av skjema for beregning av kWh-potensial.

8. Hva var kr/kWh-potensial som lå til grunn for tildelingen i forrige utlysningsrunde?

Støttebrøk for siste prosjekt som fikk støtte i utlysningsrunde 6 var 4,07 kr/kWh.

Tilsvarende støttebrøker for utlysningsrundene 1–5 finner du på siste side i dette dokumentet.

Spørsmål og svar fra tidligere runder