Ny teknologi i industri og anlegg

Fullskala innovativ energi- og klimateknologi

Ønsker din bedrift å investere i og ta i bruk ny innovativ teknologi kan man få økonomisk støtte fra Enova.

Å ta i bruk innovative teknologiske løsninger som enda ikke er kommersialisert, kan være krevende økonomisk og teknologisk. Vi søker prosjekter som vesentlig forbedrer energi og klimaytelse sammenlignet med eksisterende løsninger. Enova kan bidra til redusert risiko og tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet, slik at investeringen kan bli realisert. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Enova støtter bedrifter som vil ta i bruk innovativ energi- og klimateknologi.  Teknologien eller løsningen som støttes må være ny og vesentlig forbedret sammenlignet med den beste teknologi som er tatt i bruk i markedet. 

Med energi- og klimateknologi mener vi teknologi som kan gi:

  • Reduserte klimagassutslipp som følge av 
    • direkte reduksjoner i utslipp og/eller
    • bytte fra fossile til fornybare innsatsfaktorer
  • Energieffektivisering
  • Redusert effektuttak eller utjevning av effekttopper
  • Utnyttelse av overskuddsenergi
  • Produksjon av energi fra fornybare kilder


Støtteprogrammet skal gjøre det mulig å realisere foregangsprosjekter som ikke blir lønnsomme uten investeringsstøtte. 

Programmet har en teknologinøytral innretning og dekker alle former for teknologi som bidrar til formålet. Programmet er åpent for alle sektorer. 

Teknologier som har et potensial for videre spredning i Norge og/eller internasjonalt vil bli prioritert.

Hvem kan få støtte?

Enova kan tilby økonomisk støtte til bedrifter som er registrert i et norsk foretaksregister. 

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Støttebeløpet vurderes individuelt ut i fra hva det enkelte prosjektet trenger for å bli realisert. 

Enova dekker maksimalt 50% av prosjektets merkostnad. Merkostnaden er kostnadsforskjellen mellom den grønne investeringen og den konvensjonelle løsningen. For prosjekter knyttet til fornybar energiproduksjon er øvre grense for store virksomheter 45 % av prosjektets merkostnad. 


Til deg som vil søke

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Vi vil gjerne snakke med deg!

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under så kontakter vi deg.

Gruppe