Industri og anlegg

Energi- og klimasatsinger i industrien

Innen 2050 skal norsk industri være tilnærmet utslippsfri. For å kunne oppnå dette må energieffektiviteten økes vesentlig, samtidig som fossile brensler må erstattes av fornybare alternativer.

Dette vil Enova fremskynde gjennom å introdusere jevnlige utlysninger innen tematiske områder under programmet "Energi- og klimasatsinger i Industrien". Gjennom Energi- og klimasatsinger i industrien vil Enova bidra til at energi- og klimaeffektive løsninger blir mer tilgjengelige i markedet, og at de tas i bruk hurtigere og i større omfang enn de ellers ville blitt. 

Hva får bedriften støtte til?

Hver utlysning er åpen for prosjekter innen ett eller flere tematiske områder. Alle typer prosjekter som oppfyller de overordnede programkriteriene og er innenfor tematikken kan få støtte. 
Prosjekter prioriteres etter hvor kostnadseffektive de er, og om prosjektene kan ha ringvirkninger utenfor det enkelte prosjektet. Dette kan for eksempel være prosjekter som kan gi viktig læring for videre utvikling av teknologien, reduksjon av kostnader i fremtidige prosjekter eller som bidrar særlig til å gjøre gode løsninger mer kjent i markedet.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Programmet kan gi støtte til en andel av merkostnaden ved å ta i bruk den energi- eller klimavennlige løsningen. Maksimal støtteandel er avhengig av prosjektets innhold, og begrenses av statsstøtteregelverket.

Prosjekter prioriteres imidlertid innenfor gjeldende budsjett etter hvor stort resultat det gir per støttekrone det søkes om. Søker må derfor søke om det minste beløpet som er nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet.

Hvem kan få støtte?

Søker må være en bedrift som har industriell produksjon eller er et anlegg med virksomhet som er av industriell eller prosessrelatert karakter. Bedriften må være registrert i et norsk foretaksregister. 

Bedriften må ha tilstrekkelige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet.


Første søknadsfrist har gått ut

Søknadsprogram stengt

Første søknadsfrist for dette støtteprogrammet har nå nått ut. Det vil bli offentliggjort ny frist og nye satsinger i juni. Neste søknadsfrist vil bli i fjerde kvartal 2019

Til deg som vil søke energi- og klimasatsinger i industrien

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Jeg har innspill til ny, tematisk satsing i industrien!

Gruppe