Samspill for grønn områdeutvikling

I lavutslippssamfunnet vil bygningene og transportløsningene våre være tettere integrert med energisystemet. Det vil bli vanligere med løsninger hvor for eksempel elektriske kjøretøy lader batteriene på overskuddskraft fra nabolagets solcelleanlegg, mens spillvarmen fra en industribedrift varmer opp nabobyggene. Men denne virkeligheten vil ikke komme av seg selv.

Dreiningen i fokus fra enkeltbygg til en systemtankegang hvor man ser flere bygg som en del av en helhet åpner for helt nye konsepter og økt verdiskaping. Samtidig er det å skulle utvikle hele områder under ett komplekse saker som forutsetter samspill mellom mange aktører, helhetlig planlegging, innovasjon og ny teknologi på flere nivå. 

Gode klima- og energieffektive områdeutbygginger vil bli viktig i byggingen av lavutslippssamfunnet, men en del innovative områdeutbygginger strander på idestadiet fordi det er for stor usikkerhet knyttet til dem, og denne usikkerheten gjør at utbyggerne i stedet velger velkjente løsninger. 

Energibehovet i Norge øker. Hvis effektbehovet øker tilsvarende, vil det kreve kostbare utbygginger av nettet som det til syvende og sist er sluttbrukeren som må betale for. For å begrense effektbehovet, må vi gjøre mer enn å optimalisere enkeltbygg. Lokalt forbruk og større grad av energiutveksling mellom bygg vil gi fleksibilitet og avlaste energisystemet. 


Aktuelle støtteprogram