Bygg og eiendom

Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg

Vi kan gi støtte til deg som ønsker å gå lenger enn bruk av hyllevare ved rehabilitering og oppgradering av eksisterende bygg.

For å nå lavutslippssamfunnet må vi ta i bruk bedre teknologier innenfor forvaltning og utvikling av den eksisterende bygningsmassen. Enova hjelper byggeiere som ved investeringer i energi- og klimatiltak velger beste tilgjengelig teknologi, ofte forkortet til BAT (Best Available Technology)

Vi endrer nivået for teknologiene som kvalifiserer for investeringsstøtte innen eksisterende bygg, samtidig utvides listen til å gjelde flere typer tiltak. I tillegg til tiltak for energieffektivisering og konverteringer til vannbåren varme tilknyttet fornybar energi, vil det etter hvert også bli mulig å få støtte til effektutjevnende og alternative tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslipp. 


Hva får bedriften støtte til?

Statsstøtte kan bare lovlig tildeles når støtten er en forutsetning for å oppnå målet for den aktuelle støtteordningen. Enova kan bare støtte prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. Det er avgjørende at søker sender inn søknaden om støtte før prosjektet er besluttet gjennomført, igangsatt eller at søker på annen måte har forpliktet seg til å gjennomføre prosjektet. Les mer om generelle krav fra Enova her

Prosjekter som er knyttet til investeringstiltak i beste tilgjengelige teknologi (BAT) i eksisterende yrkesbygg eller større boligbygg og som oppfyller minst ett av følgende krav:

a. Bidra til redusert energibruk
b. Konvertering fra direkte elektrisk oppvarming til vannbåren varme tilknyttet varmekilde basert på fornybar energi eller fjernvarme.

Definisjon av BAT, Beste tilgjengelige teknologi finnes her

Hvem kan få støtte?

Programmet retter seg mot byggeiere og langsiktige leietakere i næringsbygg eller borettslag/sameier. 

Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå prosjekteier i søknadsprosessen, men ikke selv stå som søker. 


Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Den maksimale støttesatsen under dette programmet varierer fra 30-50% av godkjente kostnader.

Støttenivået blir automatisk beregnet per tiltak i søknads- og rapporteringssenteret, basert på lønnsomhet, maksimale støttesatser og omfang av tiltak. 


Definisjon "Beste tilgjengelige teknologi"

For støtteprogrammet «Støtte til beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg» defineres beste tilgjengelige teknologi (Best Available Technology - BAT) som følger:

BAT beskriver "mest effektive løsning for å forbedre energiytelsen og redusere utslipp av klimagasser knyttet til energibruk og lokal energiproduksjon i bygg" der:

  • B: "beste" i forhold til teknologi, betyr den mest effektive for å oppnå høyt nivå på energiytelse* i drift og lave klimagassutslipp.
  • A: "tilgjengelig (available)" betyr at teknologien er utviklet i en skala som muliggjør implementering, og den er rimelig tilgjengelig for bestiller (byggherre, montør/entreprenør).
  • T: "teknologi" inkluderer både teknologien i seg selv samt måten installasjonen er utformet (systemutforming).

* Effekt og forsyningssikkerhet blir vurdert som en integrert del av effektiv løsning for å forbedre energiytelsen

For mer informasjon, se dette dokumentet

Tiltaksliste Beste tilgjengelige teknologi

Her finner du liste over energi- og effekttiltak med krav om BAT-nivå

Tiltakslisten vil være et dynamisk dokument og vil derfor revideres minst en gang årlig. 

Søknadsfrister

Søknadsfrist for 2019:

  • 01.februar
  • 01. april
  • 01. juni
  • 01. september
  • 01. november

Enova tildeler støtte tidligst 3 uker og normalt 4 uker etter siste søknadsfrist, basert på en samlet vurdering av mottatte komplette søknader. 

Søknader som ikke er ferdigbehandlet overføres automatisk til neste tildelingsrunde. Søknader som ikke oppnår støtte i en tildelingsrunde avslås, men kopi av innsendt søknad blir gjort tilgjengelig for søker i Enovas søknadssenter. Søknader med vesentlige mangler avslås. Enova tar forbehold om at enkelte søknader kan kreve lengre behandlingstid.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Til deg som vil søke støtte til Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess